دسته بندی : عمومی
درحاشیه خبر....!

بی احترامی به مجامع قانونی!!

شورای اشتغال مازندران عصرروزشنبه ششم آذرماه به ریاست معاون محترم استانداروجمعی ازمدیران ومعاونین دستگاه های مسئول تشکیل جلسه می دهد. دراین نشست که تقریباً بیش از50 درصدمدیران کل ومسئولان ارشد استان عضوشورای اشتغال حضورنداشتند، نمایندگان آنان حضوربه هم رسانده والبته این موضوع ازنگاه معاون استانداربه دورنماند!

دکتر عیسی کشاورز؛

شمال شاداب،ایران را شاداب می کند.

شمال شاداب می تواند تن و روان رنجور مسافران سراسر کشور را برای ایجاد ارزش افزده در زندگی تجدید قوا کند .

1 2 3
آخرین اخبار